top of page

Πολιτικές Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία.


1. myOAEDlive


Από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έχει τεθεί σε λειτουργία ένα νέο κανάλι επικοινωνίας του ΟΑΕΔ με τους πολίτες. Πρόκειται για το myOAEDlive την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να κάνει κράτηση και να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από εξειδικευμένο υπάλληλο του ΟΑΕΔ. Με το myOAEDlive γίνεται πιο προσιτή η εξυπηρέτηση πολιτών που είτε δε γνωρίζουν ελληνικά, είτε ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα σε άτομα με αναπηρία και αλλοδαπούς. Ειδικότερα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κωφών, παρέχεται η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα/χειλεανάγνωση, ενώ σε συνεργασία με μη κρατικούς φορείς παρέχεται διερμηνεία σε ξένες γλώσσες.


2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ατόμων ευπαθών ομάδων


Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί επίσης, πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης ανέργων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΝΘΕ ΕΚΟ) μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία. Στο εν λόγω πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν επιχειρήσεις, επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συνεταιρισμοί καθώς και οι Δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση ανέργων ατόμων με αναπηρία. Η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος προέρχεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορηγεί την απασχόληση των ανέργων ατόμων με αναπηρία για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων, ανέρχεται στο 90% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και μέχρι του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.


Για το "Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων" από την έναρξή του μέχρι και 18/11/2021 έχουν πραγματοποιηθεί 1616 αναγγελίες πρόσληψης.


3. Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας


Οι επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί, οι επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού καθώς και οι Δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα προκειμένου να απασχολήσουν άτομα με αναπηρία δύναται να ενταχθούν και σε Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας. Με το εν λόγω Πρόγραμμα είναι δυνατή η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας τους. Ο Οργανισμός συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.


4. Έκδοση προκηρύξεων για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα (ν. 2643/98)


Μετά από 6 χρόνια εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι προκηρύξεις για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα ειδικών κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο του Ν.2643/98. Η διαδικασία σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, στις 05/10/2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Συνολικά, προκηρύχθηκαν, περίπου 2.000 θέσεις σε όλη την επικράτεια για τις πληθυσμιακές ομάδες που προστατεύονται από τον ν.2643/1998 μεταξύ των οποίων και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ. Επίσης, προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων.


5. Δομές κατάρτισης Ειδικής Αγωγής & Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Ο ΟΑΕΔ διαθέτει δύο δομές κατάρτισης Ειδικής Αγωγής: α) Τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και β) το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.K.E.K. AμεΑ Θεσσαλονίκης).Οι δομές αυτές στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) και κοινωνικοποίηση ανέργων ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση στην απασχόλησή τους στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρο κ.ά.).

Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν σήμερα έξι Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, όπου οι δικαιούχοι των προγραμμάτων των ισχυουσών ΚΥΑ λαμβάνουν από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού μια σειρά από συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη προώθηση των προγραμμάτων, στην ενδυνάμωση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αλλά και στην ευρύτερη στήριξη (ενδυνάμωση, ενθάρρυνση, ενεργοποίηση) για την κοινωνικό-οικονομική αυτονόμησή τους. Συγκεκριμένα τα γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων υφίσταται στη Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα, στο Βόλο, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης.


Το προσωπικό του ΟΑΕΔ που απασχολείται στα ΚΕΚ ΑμεΑ, αναλύεται ως εξής:

Σχολή ΑμεΑ Αθηνών:

3 τακτικοί υπάλληλοι (1 εκπαιδευτικός και 2 διοικητικοί)

35 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου

20 ωρομίσθιοι


ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

13 τακτικοί υπάλληλοι (8 εκπαιδευτικοί και 5 διοικητικοί)

5 αορίστου χρόνου

40 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου

17 ωρομίσθιοι


Στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών κατά το σχολικό έτος 2020-2021 φοίτησαν 185 άτομα.

Στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 φοίτησαν 171 άτομα.


Τα προγράμματα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων σχεδιάζονται και καταρτίζονται από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας ΕΚΟ και ένα στέλεχος της Υπηρεσίας ΕΚΟ. Επίσης, λειτουργούν έξι Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, τα οποία υφίσταται στην Αθήνα (τέσσερα υπάλληλοι), στην Θεσσαλονίκη (δύο υπάλληλοι), στην Λάρισα (δύο υπάλληλοι), στο Βόλο (δύο υπάλληλοι), στην Πάτρα (ένας υπάλληλος) και στο Ηράκλειο Κρήτης (ένας υπάλληλος).


Οι εγγραφές στο Ειδικό Μητρώο Ωφελουμένων μέχρι σήμερα είναι 64.232.


Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει και θα υλοποιήσει μέσα στο 2022 πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που θα αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους υλοποίησης με τον πρώτο να απευθύνεται και σε 3.000 ανέργους – μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία – που ανήκουν στους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο χρόνια και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για οκτώ 8 μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης. Το ποσό της επιχορήγησης στη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται στο 75% του κόστους μονάδας (unit cost), ήτοι 3.000 άτομα x 24 μήνες x 713 ευρώ ανά άτομο. Ο δεύτερος κύκλος υλοποίησης θα αφορά σε 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μονογονεϊκές οικογένειες, ρομά κλπ) το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια επιχορήγησης 1 έτος και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για τέσσερις 4 μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης. Το ποσό της επιχορήγησης στη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται στο 75% του κόστους μονάδας (unit cost), ήτοι 7.000 άτομα x 12 μήνες x 713 ευρώ ανά άτομο.


2. Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)


Στο πλαίσιο των προτάσεων του Υπουργείου μας για το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε εντάξει και μια δράση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων με ΔΑΦ. Δεδομένης της ποικιλομορφίας των ατόμων με αυτισμό, η ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους θα πρέπει να γίνεται μέσω ευέλικτων σχημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Η βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με ΔΑΦ θα έχει σημαντικά οφέλη πρωτίστως για τα ίδια τα άτομα, αλλά και για τους χώρους εργασίας και την οικονομία. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει υποστηριζόμενη απασχόληση για έως και 200 ​​άτομα με ΔΑΦ και να καλύψει το κόστος της επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής που απαιτείται για αυτή την ομάδα-στόχο. Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ΔΑΦ θα συνδυάζει τις θέσεις εργασίας με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες ενός ατόμου ΔΑΦ και θα ενσωματώνει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης στην εργασία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΟΑΕΔ και πιστοποιημένων φορέων στη διά βίου μάθηση. Ταυτόχρονα, μια αποτελεσματική εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα ξεκινήσει πριν από την έναρξη του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωση.

bottom of page